Vorschriften

§ 1 Meldunek i opłaty

Po przybyciu na CAMPING EKODAR obowiązuje niezwłoczne dokonanie formalności meldunkowych w biurze. W przypadku gdy biuro jest zamknięte można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 605 355 485. Pobyt na terenie Campingu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są do posiadania karty parkingowej, umieszczonej w widocznym miejscu. Rozliczenia pobytu dokonuje się w dniu meldunku.

§ 2 Doba campingowa

Doba campingowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 11.00 kolejnego dnia. Goście przebywający w domkach zobowiązani są oddać klucze w wyznaczonym czasie. Goście przebywający na polu campingowym i kończący pobyt powinni sklarować się i zwolnić miejsce turystom rozpoczynającym wypoczynek. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać w biurze.

§ 3 Brama wjazdowa Campingu

W godzinach 22:00 – 7:00 brama jest zamknięta. W tych godzinach wjazd i wyjazd możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem telefonicznie pod numerem +48 605 355 485.

§ 4 Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00 kolejnego dnia. Zakłócanie spokoju na terenie Campingu poprzez puszczanie głośno muzyki oraz głośne rozmowy w godzinach nocnych jest zakazane. Właściciele zwierząt proszeni są o to aby ich pupile nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem.

§ 5 Obecność gości

Po przybyciu Goście muszą zgłosić swoją obecność i dokonać opłat wg cennika, a także stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Campingu po godz. 22:00.

§ 6 Pobyt zwierząt

Zwierzęta na ternie Campingu mogą przebywać tylko z aktualną książeczką szczepień. Nie mogą być wyprowadzane na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych. Właściciele zobligowani są do sprzątania po swoich pupilach, a psy wyprowadzamy tylko na smyczy. Każde zwierzę powinno posiadać legowisko, kojec – zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele.

§ 7 Porządek na terenie Campingu

Goście zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Campingu. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w oznaczonym punkcie zbiorczym. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

§ 8 Palenie ognisk, grillowanie

Na terenie Campingu zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe. Goście mogą korzystać z wyznaczonych wiat grillowych, a po skończeniu grillowania zobowiązani są po sobie posprzątać. Zużyty węgiel prosimy opróżniać do wyznaczonych w tym celu pojemników. Ze względów bezpieczeństwa, rozpalanie ogniska tylko w wyznaczonym miejscu na terenie campingu i za zgodą biura.

§ 9 Ruch pojazdów. Parking

Ze względu na brak dróg dojazdowych do domków, prosimy ograniczyć ruch kołowy do minimum, zachować szczególną ostrożność i ograniczenie prędkości do 5 km / h. Parking jest monitorowany, ale niestrzeżony. Na terenie Campingu zabrania się mycia pojazdów samochodowych.

§ 10 Działalność zarobkowa na terenie Campingu

Na terenie Campingu zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z terenu placu campingowego.

§ 11 Odpowiedzialność za dzieci na terenie Campingu

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i innych usług na terenie campingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych.Camping uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 12 Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

Każdy Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia campingu powstałe z winy jegolub odwiedzających go osób.

§ 13 Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Camping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, namiotach i domkach, a także ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież mienia ruchomego należącego do Gościa.

§ 14 Odmowa wstępu na Camping

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na Camping osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio lub którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin wyrządzając szkodę w mieniu campingu, a także w inny sposób zakłócili spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 15 Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie Campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na Campingu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

§ 16 Obowiązki Gościa przy wyjeździe

  • wymeldować się z domku, pola campingowego do określonej godziny pobytu (§ 2),
  • zdać klucz do domku,
  • pozostawić domek lub miejsce biwakowania i jego otoczenie w czystości.